Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en
Automatiseren (Handelsondernemingen)
Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te „s-Gravenhage op 6 december 2011 onder nummer
90/2011
Uitgegeven door
FEDA
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Art. I Algemeen
1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en
overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer,
zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voorzover niet door
beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de
opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de
opdrachtnemer niet aanvaard.
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie;
- schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document
of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen
overeengekomen technische wijze;
- de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze
voorwaarden verwijst;
- de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is
gericht;
In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
- dienst: de aanneming van werk.
3. Indien in een bepaling wordt gerefereerd aan “deze voorwaarden”, wordt daarmee tevens
bedoeld de aanvullende Feda-voorwaarden inzake fabricage, - montage –en installatie en
inzake systeem integratoren.
Art. II Aanbieding
1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer
onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Art. III Overeenkomst
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van
ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van
verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet
schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst
boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden
wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer
binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Art. IV Prijs
1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op
de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek
volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze
voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van de
opdrachtnemer.
2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.
3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht
meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen
bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit
artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
4. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
Emballage wordt niet teruggenomen.
Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen e.d.
1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde
gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een
door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende
opdrachtbevestiging.
2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of
verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn
gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten
grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief
voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien daarvoor kosten in rekening gebracht. De
opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de
overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt
gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Art. VI Levertijd
1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de
werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór
het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de
periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of
-week.
2. De opgegeven levertijd geldt steeds bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de
voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten
schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde
werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen
niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.
3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het
bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen
wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot
nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.
4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd
bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de
opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met
betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of
volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De
opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke
mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht
op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding
van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het
geleverde product overeengekomen prijs. Indien de levertijd slechts voor een gedeelte van
het product wordt overschreden, wordt de schadevergoeding berekend op basis van het
gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het product dat niet is
geleverd. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemd recht tot
ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever
geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
Art. VII Keuring
1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld
in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage/installatie is overeengekomen - binnen
uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en
gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken of indien het product eerder
voor commerciële productie in gebruik wordt genomen wordt het product geacht te zijn
geaccepteerd.
2. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van
het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen
worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo
spoedig mogelijk verhelpen.
3. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn
garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de bepalingen inzake keuring en overnamebeproeving
elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de
prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.
Art. VIII Risico- en eigendomsovergang
1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de
opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product
mocht ontstaan, behalve indien en voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid
van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten.
Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product
is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in
rekening te brengen. De naleving van nationale verordeningen en wetten betreffende de
uitvoer is voor rekening en risico van opdrachtgever en is geen geldige reden om in verzuim
te blijven met afname.
2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het
product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van
rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
3. De opdrachtnemer zal in geval van een beroep op lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde
toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking
verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de
daartoe eventueel benodigde demontage.
4. Onverminderd het gestelde in de voorgaande leden verplicht de opdrachtgever zich om op
eerste verzoek van opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van een
bezitloos pandrecht op producten die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn
overgegaan of op producten waarin geleverde producten zijn verwerkt en/of waarvan zij
bestanddeel zijn geworden.
5. Op alle producten die zich van of namens de opdrachtgever onder de opdrachtnemer
bevinden, heeft de opdrachtnemer een retentierecht zolang de opdrachtgever niet aan al zijn
verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
Art. IX Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Betaling van meerwerk geschiedt, zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de
opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.
4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten af te leveren en deze
deelleveringen te factureren.
5. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht
van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling
het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3
punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a art. 6:120 lid 2
Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Art. X Garantie
1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de
deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de
kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij
keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde
product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens
artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid
in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige
afwerking of gebruik van slecht materiaal. De termijn van 12 maanden is gebaseerd op
inbedrijfstelling gedurende niet meer dan 8 uur per dag gedurende 5 dagen per week. Indien
de mate van het dagelijks gebruik van het product hoger is dan overeengekomen, wordt deze
termijn naar evenredigheid verminderd.
2. Onder de garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen
door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de
opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds
uitsluitend ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele
verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en
reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn
van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de
levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
3. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten
wordt geen garantie gegeven.
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan
het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie, wijziging of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de
toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk
zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking
zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie
van de opdrachtgever toegepast, alsmede van de door of namens de opdrachtgever
aangeleverde materialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen
garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie
is verstreken;
i. het aansluiten van de geleverde producten op een leidingnet, dat niet voldoet aan de
door de opdrachtnemer gestelde normen;
j. het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten/smeermiddelen, het
gebruik van verontreinigde en natte perslucht, vuil in het product, of gebruik in een
agressieve of anderszins ongeschikte omgeving.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van
deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de
opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot
demontage, reparatie, wijzigen of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat
of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
6. Reclamering terzake gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, binnen
de garantietermijn, in schriftelijke vorm te geschieden. Ingeval van ontdekking op de laatste
dag van de garantietermijn dient reclamering uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van
de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen
vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken. Rechtsvorderingen dienen
binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen
onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van
de opdrachtnemer.
8. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen
ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige
met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
Artikel XI Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel X van
deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen
een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. X is nagekomen, kan de
opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de
nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet
binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening
van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een
derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever
of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de
opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het
desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de
voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.
2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd, zal de
opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Na deze
kennisgeving:
a. heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product
overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product,
met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde
product overeengekomen prijs kan bedragen, of
b. kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in
belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke
mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft
dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op
een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15
procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
De opdrachtgever dient binnen 1 jaar na de tijdige reclame aanspraak te
maken op de onder lid 2 a en b genoemde rechten op straffe van verval van
rechten.
3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI lid 5 en in lid 1 en
lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het
geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van
de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens
derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg
van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer,
uitgesloten.
4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere
zaken.
5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de
montage/installatie hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico
van de opdrachtgever.
6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te
stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
Art. XII Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil
van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de
opdrachtnemer of diens leveranciers.
Art. XIII Opschorting en ontbinding
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij
verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door
hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen,
materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid
moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever
gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin
begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze
zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens
rekening te verkopen of te vernietigen.
3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of
zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede
in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of
gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer
gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele
verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen
een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze
bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze
voorwaarden.
4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter
uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen
en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en
risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid
4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de
opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor
rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft
de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige
schadevergoeding gehouden.
Art. XIV Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse
rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank
van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.
Art. XV Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Aanvullende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven
en Automatiseren ingeval van fabricage, montage- en installatie
Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage op 6 december 2011 onder nr.
91/2011
In aanvulling op de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Federatie Aandrijven en
Automatiseren (verder genoemd: Feda-voorwaarden voor handelsondernemingen) geldt in geval
van fabricage, montage – en installatie door de opdrachtnemer het volgende:
Art. XVI Prijs
1. Het leveren van leidingwerk alsmede het verstrekken van leidingwerktekeningen is niet in
de aanbieding begrepen.
2. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk
in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe
tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken,
worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
3. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet
in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door de
opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de
opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend
inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding
genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande
leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. XVII van deze voorwaarden zijn vermeld.
Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.
Art. XVII Montage/installatie
1. Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van
het te leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer
verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen
en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren
product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit
geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van de opdrachtnemer
wordt verricht volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte
tekeningen en/of gegevens.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is
overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product
zal verzorgen, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen,
zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren
en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren,
mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het
gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken
aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen (zoals steigers, takels,
hefkranen, ladders, elektrische -en autogenische lasapparatuur, met uitzondering van het
gebruikelijke handgereedschap), hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en
vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht,
verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de
opdrachtgever gebruikelijke meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats
ter beschikking van de opdrachtnemer staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd
teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen;
h. bij aanvang van en tijdens de montage de geleverde producten op de juiste plaats
aanwezig zijn;
i. de installatieplaats in overeenstemming is met overige installatievoorschriften van
opdrachtnemer.
3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of
niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. In de montage is niet begrepen:
a. het toezicht houden bij het vullen van het geleverde product met het voor de
installatie van de opdrachtgever bestemde medium;
b. het, op door de opdrachtnemer te bepalen dagen geven van het te zijner
beoordeling nodige onderricht in het bedienen van het product aan het personeel
van opdrachtgever, dat met de bediening zal worden belast;
c. het plaatsen van en/of aansluiten op de installatie van de opdrachtgever van het
te leveren product;
d. het leveren en monteren van elektrische leidingen;
e. het graaf-, hak-, breek-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoors-, schilderwerk of
andere dergelijke werkzaamheden;
f. het schilderen of het op andere wijze uitwendig voorzien van een beschermende
laag van de leidingen;
g. het leveren van het voor het product bestemde medium en het vullen van het
product daarmee;
h. het verrichten van reinigingswerkzaamheden in verband met het optreden van
lekken in de installatie.
5. Voor het werken buiten normale werkuren op verzoek van de opdrachtgever wordt een
opslag overeenkomstig de in de onderneming van de opdrachtnemer geldende tarieven in
rekening gebracht.
6. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van de Feda-voorwaarden voor
handelsondernemingen van overeenkomstige toepassing.
7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het deskundige en juiste gebruik en toepassing
in zijn organisatie van de producten, alsmede voor toe te passen administratie –en
berekeningsmethoden.
Art. XVIII Overname-beproeving
1. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld
in artikel VI lid 3 van de Feda-voorwaarden voor handelsondernemingen of, indien
montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de
gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en
veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnametests zullen
onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de
opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en
gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde
verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
2. De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de eventuele tests de benodigde
faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. XVII lid 2 sub f., alsmede representatieve
monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos
op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene
gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst.
Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is de vorige bepaling, laatste zin, van
toepassing.
Art. XIX Garantie
1. Art. X lid 1 van de Feda-voorwaarden voor handelsondernemingen is van
overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare
gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in
ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie
van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in art. X lid 1 bedoelde
garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de
opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in
ieder geval eindigt indien 18 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
2. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe
garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra, bij
toepasselijkheid van lid 1, 30 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.
3. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en
onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is
overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van
de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 12 maanden. Deze garantie
behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid
de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De
tweede volzin van art. X lid 2 van de Feda-voorwaarden voor handelsondernemingen is
van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 12
maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de
oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.